Have a question?Contact us!
b2b.hedo-electro.com
Search
My account
Cart

Regulamin i Polityka Prywatności


Właścicielem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie e-hedo.pl jest MAGBOSS Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-712), ul. Batalionu AK „Karpaty” 3/11, NIP: 954-273-84-51 REGON: 242985103 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000426772.

Adres Sklepu Internetowego:
MAGBOSS Sp. z o.o. sp. k.
Tadeusza Kościuszki 8
96-100 Skierniewice

Dane kontaktowe:
tel.: 0 801 01 17 18 (dla sieci stacjonarnej)
tel.: +48 222 668 402 (dla sieci telefonów komórkowych)
info@e-hedo.pl

§ 1. Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
  1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin sklepu internetowego e-hedo.pl;
  2. Użytkowniku sklepu – należy przez to rozumieć podmiot składający zamówienie w Sklepie Internetowym;
  3. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa a art. 222 ustawy 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zmianami);
  4. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć właściciela Sklepu Internetowego;
  5. Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy www.e-hedo.pl, należący do Sprzedawcy, stanowiący platformę do składania zamówień i zawierania umów sprzedaży między Sprzedawcą a Użytkownikiem;
  6. Produkcie - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą przedstawioną w ofercie na stronie e-hedo.pl w chwili złożenia zamówienia;
  7. Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem są Produkty i zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem Sklepu Internetowego a Sprzedawcą;
  8. Umowie – umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej dobrowolnie przez Użytkownika ze Sprzedawcą z chwilą Rejestracji;
  9. Rejestracji – należy przez to rozumieć procedurę polegającą na nieodpłatnym utworzeniu konta Użytkownikowi Sklepu Internetowego celem późniejszej identyfikacji przy użyciu adresu e-mail i hasła;
  10. Koncie - należy przez to rozumieć zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę;
  11. Koszyku - należy przez to rozumieć narzędzie informatyczne umożliwiające zebranie w określonym miejscu Produktów interesujących Użytkownika Sklepu Internetowego;
  12. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Użytkownika Sklepu Internetowego wyrażone poprzez wypełnienie formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży;
  13. Formularzu reklamacyjnym – należy przez to rozumieć dokument służący do składania reklamacji z tytułu gwarancji.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.
 2. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Sprzedawca udostępnia platformę transakcyjną, w ramach której możliwe jest zawieranie Umów i Umów Sprzedaży Produktów, kontakt ze Sprzedawcą oraz umieszczanie przez Użytkowników swoich danych osobowych, które służą dodatkowo do identyfikacji Użytkownika.
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest dysponowanie przez Użytkownika sklepu urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, w tym pozwalającym na obsługę sieci Internet i przeglądanie jej zasobów, a także obsługujący technologię plików typu cookies. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest także posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wiąże się z zapisywaniem w pamięci urządzenia Użytkownika plików cookies. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji w celu:
  1. Utrzymania sesji Klienta, dzięki której Użytkownik Sklepu nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie logować się.
  2. Tworzenia statystyk oglądalności Sklepu.
  3. Personalizacji przekazów marketingowych.
  4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.
 1. Użytkownikiem Sklepu Internetowego może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która może w swoim imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. W przypadku transakcji z osobami fizycznymi, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 roku życia, a których wartość przekracza 500 zł Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia transakcji przez jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 4. W serwisie mogą zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.

§ 3. Oferta sklepu

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego www.e-hedo.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
 4. Informacje o produktach znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego, w tym w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, ogłoszenia oraz reklamy, stanowią w razie wątpliwości zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

§ 4. Składanie zamówienia oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Zamówienia może dokonać Użytkownik sklepu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 i 6 Regulaminu.
 2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym www.e-hedo.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu.Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest nieodpłatny dostęp do usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego,wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu i prowadzenie Konta Użytkownika. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu loginu i hasła w odpowiednich polach.
 3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną (związanych z prowadzeniem Konta) mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres Sklepu Internetowego wskazany na wstępie Regulaminu.Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.
 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany na wstępie Regulaminu. Po upływie okresu wypowiedzenia Sprzedawca usunie Konto Użytkownika.
 5. Użytkownik jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Umowa na prowadzenie Konta może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
 7. Przed złożeniem zamówienia osoba dokonująca zamówienia musi potwierdzić, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Przed złożeniem zamówienia osoba dokonująca zamówienia musi potwierdzić, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, że została poinformowana o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się ze sklepem;
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia.

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym www.e-hedo.pl musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej zostanie potwierdzone jego przyjęcie do realizacji.
 2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Użytkownika sklepu (np. błędny numer telefonu), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
 3. Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od daty zamówienia w przypadku wyboru formy płatności w postaci gotówki lub od daty zaksięgowania przelewu w przypadku wyboru tej formy płatności.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Użytkownikiem sklepu a Sprzedawcą.
 5. Na żądanie Użytkownika sklepu zostanie wystawiona Faktura VAT.
 6. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Użytkownik sklepu zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

§ 6. Formy płatności

 1. Sklep Internetowy przewiduje następujące formy płatności:
  1. Gotówką przy odbiorze produktu (płatność za pobraniem)
  2. Za pobraniem
  3. Poprzez system PayU (płatności elektroniczne)
  4. Poprzez system PayPal (płatności elektroniczne)
  5. Poprzez system Imoje (płatności elektroniczne)
  6. Płatność z góry przelewem na rachunek bankowy o nr 83 1050 1403 1000 0090 3026 8826 (w tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia).
 2. Sprzedawca oczekuje na przelew maksymalnie 14 dni od potwierdzenia zamówienia, po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

§ 7. Transport i dostawa towarów

 1. Łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposób, w jaki będą one obliczane, a także opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – informacja o obowiązku ich uiszczenia zostanie przekazana najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową.
 2. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony podpisem Użytkownika sklepu lub osoby przez niego upoważnionej. Z chwilą pokwitowania na Użytkownika sklepu przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 3. Odbierając towar Użytkownik sklepu powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki, jej niekompletności, bądź niezgodności z zamówieniem należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji oraz w miarę możliwości sporządzić w obecności pracownika firmy kurierskiej protokół reklamacji z opisem nieprawidłowości.
 4. Dopuszcza się możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sklepu Internetowego.

§ 8. Gwarancja

 1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości tylko na wybrane produkty. Informacja o udzieleniu gwarancji zamieszczana jest w opisie Produktu w Sklepie Internetowym. Na pozostałe produkty Sprzedawca nie udziela gwarancji.
 2. Szczegółowe warunki i zakres gwarancji zawiera Karta Gwarancyjna, wysyłana za pośrednictwem e-maila po złożeniu Zamówienia oraz dostępna do pobrania w panelu Konta Użytkownika.
 3. Procedura reklamacji polega na wypełnieniu Formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy (w kontekście złożonego zamówienia).
 4. Po zgłoszeniu Formularza należy odesłać towar na adres MAGBOSS Sp. z o.o. Sp. K., Tadeusza Kościuszki 8, 96-100 Skierniewice w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Jeśli towar nie zostanie odesłany w w/w terminie formularz reklamacyjny zostanie automatycznie zamknięty.
 5. Sklep Internetowy ustosunkuje się do złożonego żądania reklamacyjnego z tytułu gwarancji w terminie 14 dni.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Sklep Internetowy dokonuje naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad w terminie 30 dni od dostarczenia towaru.
 7. Sklep Internetowy informuje drogą korespondencji elektronicznej lub telefonicznie o możliwości odbioru naprawionego lub wymienionego towaru.
 8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika sklepu wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 9. Rękojmia

 1. Sprzedawca ponosi względem Użytkowników sklepu będących konsumentami odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), z tym zastrzeżeniem, że jeżeli z opisu Produktu wynika, że jest nim rzecz używana, okres objęcia jej rękojmią wynosi jeden rok od dnia jej wydania Użytkownikowi. Jeżeli Użytkownikiem sklepu jest podmiot inny niż konsument, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Produkty bez wad.
 2. Dla realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, Użytkownik sklepu zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do siedziby Sklepów Internetowych, (MAGBOSS Sp. z o.o. Sp. K.), Tadeusza Kościuszki 8, 96-100 Skierniewice wraz z dowodem zakupu oraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym wskazującym żądanie reklamacyjne, opisem stwierdzonej wady, określeniem chwili oraz okoliczności stwierdzenia wady.
 3. Sklep Internetowy ustosunkuje się do złożonego zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi w terminie 14 dni.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, Sklep Internetowy zrealizuje żądanie w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

§ 10. Zwrot Produktów

 1. Użytkownik sklepu, który jest konsumentem, może w myśl przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta), przesyłając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia objęcia w posiadanie produktu przez Użytkownika sklepu na (MAGBOSS Sp. z o.o. Sp. k.), Tadeusza Kościuszki 8, 96-100 Skierniewice.
  Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Prawo to nie przysługuje innym Użytkownikom sklepu.
 3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Użytkownik sklepu może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się do pobrania na stronie internetowej sklepu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Użytkownik sklepu otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej wskazanej w procesie rejestracji na stronie sklepu.
 5. Użytkownik sklepu ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Użytkownik sklepu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawarcia umowy w drodze aukcji publicznej;
  12. świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu zwrotu towar należy zwrócić wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT).
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika sklepu dowodu jego odesłania
 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Pouczenie o odstąpieniu od umowy, które stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Magboss sp. z o.o. sp. k.;
 2. dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr telefonu.
 3. dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji umowy, wystawienia faktury, rachunku, realizacji zamówienia lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B) RODO, a także w celach marketingowych o ile zostanie na to wyrażona zgoda.
 4. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Sprzedawcy np. podwykonawcom, podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi księgowe, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, przewozowe oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z odpowiednim żądaniem.
 5. dane osobowe przetwarzane będą:
  • w przypadku niezbędności danych do wykonania Umowy Sprzedaży– przez czas wykonywania Umowy Sprzedaży, - także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży
  • w przypadku niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę– przez czas istnienia tych interesów
  • w przypadku niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy – do czasu wygaśnięcia tych obowiązków
  • w przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 1. w każdym czasie uprawnieni są Państwo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, oraz ich poprawiania lub kasowania.
 2. usuwanie konta jest dostępne w menu: MOJE KONTO -> USTAWIENIA KONTA -> USUWANIE KONTA
 3. jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże, niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy
 5. informujemy, iż dane osobowe nie podlegają profilowaniu
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 7. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

§ 12. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pod adresem https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php) dostępne są szczegółowe informacje dotyczące polubownych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z polubownych sposobów rozwiązywania sporów:
 3. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej;
 4. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
 5. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 6. skorzystanie z platformy ODR, tj. internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr);
 7. Przy Prezesie UOKiK został utworzony Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących postępowań polubownych. Pracownicy Punktu pomagają w wypełnianiu wniosków, informują o kompetencjach i procedurach stosowanych przez podmioty uprawnione oraz informują o innych sposobach dochodzenia roszczeń konsumenckich. Z Punktem można skontaktować się telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość e-mail na adres kontakt.adr@uokik.gov.pl lub spotkać się osobiście z pracownikiem Punktu w Centrali UOKiK przy placu Powstańców Warszawy.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika sklepu (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 2. Zawartość Internetowego Sklepu www.e-hedo.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje na temat asortymentu w ofercie Sklepu Internetowego www.e-hedo.pl są zgodne z danymi katalogowymi przekazanymi od producentów.
 3. Sklep Internetowy www.e-hedo.pl nie wypożycza sprzętu i towarów do testowania.
 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 5. Użytkownik może zapisać się do Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Użytkownikiem sklepu, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem Sklepu, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego.
 8. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie od momentu wyraźnego jej wskazania i umieszczenia na stronie internetowej informacji o tym. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według zasad dotychczas obowiązującego Regulaminu. Użytkownicy sklepu którzy są zarejestrowani w Sklepie Internetowym zostaną powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie tych zmian.
 9. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi sklepu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2023 roku

ZAŁĄCZNIK Nr 1 (WZOR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 (POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY)